Privacy Statement

Total Nederland N.V. (“Total”) hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Total respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Total zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Total kan dit Privacy & cookie beleid van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: 1-12-2018). Op deze website kun je ons Privacy & cookie beleid te allen tijde inzien.

Persoonlijke gegevens
Bij een bezoek aan onze website zal je ons mogelijkerwijs een aantal persoonlijke gegevens verstrekken waarmee wij kunnen reageren op jouw verzoek om informatie en we beter op jouw verwachtingen kunnen inspelen; het zal je ook in staat stellen om gebruik te maken van de diensten die door de website worden aangeboden.
Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de editor van deze site of voor haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen, evenals voor haar partners en zelfstandige distributeurs, en dit voor analyse- en enquêtedoeleinden en met het oog op commerciële transacties.
De editor van deze site verbindt zich ertoe alle mogelijke inspanningen te doen om jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens te beschermen, meer bepaald om te verhinderen dat zij verkeerd zouden worden weergegeven, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.
Total doet ten aanzien van deze informatie een beroep op (verwerkings)dienstverlening van een derde partij die gevestigd is in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten biedt geen vergelijkbare privacybescherming als landen van de Europese Unie. Daarom heeft Total voor contractuele waarborgen gezorgd.

Delen met anderen
Total deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Total blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Total jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uiteraard heb je recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens met betrekking tot jezelf. In dat verband kunt u steeds contact opnemen met: Total Nederland N.V., Bezuidenhoutseweg 273, 2594 AN Den Haag. Je kunt ook een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen doen naar http://www.total.nl/contact. Total zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Total neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via http://www.total.nl/contact.